تقسیم ارثیه چگونه انجام می شود؟

هنگامی که شخصی فوت می کند،آنچه از اموال و دارایی ها به جا می گذارد(در اصطلاح ماترک گفته می شود.) بر طبق قوانین فقهی بین افرادی که با او نسبت نسبی یا سببی دارند تقسیم می شود.بعد از پرداخت هزینه ی کفن و دفن و مراسم متوفی و بدهی ها و دیونش،آن چه از دارایی او باقی مانده در بین وارثانش در فرآیندی به نام انحصار وراثت تقسیم می شود.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

تقسیم ارثیه چگونه انجام می شود؟