چگونه خبر مرگ را به کودک بدهیم؟

مقوله ی مرگ و صحبت راجع به آن برای بیشتر ما سخت و پیچیده است خصوصا زمانی که بخواهیم به کودکان مرگ یکی از نزدیکان یا عزیزان را توضیح بدهیم. چرا که براساس قانون طبیعت، بزرگسالان باید کودکان را از مسائل سخت در زندگی دور نگه دارند. این موضوع پیچیده تر می شود چون خود ما هم درگیر غم و اندوه از دست دادن فرد متوفی هستیم.

مقالات مرتبط

دسته بندی ها

آرشیو

چگونه خبر مرگ را به کودک بدهیم؟