برگزاری مجالس ویژه

برگزاری مجالس ویژه عزاداری و تشریفات کنار مزار

گل آرایی

گل آرایی ویژه مراسم ختم عروجیان بهشت زهرا

عروجیان بهشت زهرا مراسم vip

برگزاری مراسم vip کنار مزار بهشت زهرای تهران

 

شماره های تماس: 

قطعات ۱ الی ۱۱۲
۵۵۲۲۵۲۵۳_۵۵۲۲۵۳۵۲

قطعات ۲۰۱ الی ۲۵۸
۵۵۲۲۵۰۸۵_۵۵۲۲۷۷۷۸

قطعات ۳۰۱ به بالا
۵۵۲۰۹۷۷۷